Coachen

Na ruim dertig jaar gewerkt op vrijwel alle werkvelden van communicatie maakte ik eind 2009 de overstap naar het bemiddelen van en het begeleiden van communicatieprofessionals. Voor mij betekende deze stap dat ik intensiever met het vak in aanraking ben gekomen. Door het coachen, trainen, begeleiden en talenten scouten staan alle facetten van de communicatie professional centraal in mijn dagelijkse werk als matchmaker.

Als coach leef ik me in in jouw situatie. Wat is het specifieke probleem bij jou, wat moet er uiteindelijk worden bereikt en welke knelpunten zijn er?

Naast ruim dertig jaar communicatie-ervaring neem ik levens- en werkervaring als een belangrijke vereiste voor mijn rol als coach mee. Standaardoplossingen werken zelden als het om menselijke kwesties gaat. Het beeld dat ik als coach van jouw functioneren heb, moet overeen komen met de manier waarop jij je eigen functioneren ziet. Pas daarna kan ik samen met jou ontdekken wat de mogelijkheden tot verbetering of verandering kunnen zijn en samen ontdekken hoe je die toekomstverwachtingen op jouw eigen manier het beste kan realiseren.

Samen verantwoordelijk voor jouw toekomst. Het gaat om een heel open manier van de ander benaderen, niet direct kritisch, maar geïnteresseerd. Door veel te vragen laat ik jezelf bewust worden van de manier waarop jij je werk doet. Een gezamenlijk beeld van de situatie laten ontstaan is het eerste echte resultaat van coachen.

De nadruk bij coachen ligt niet zozeer op het zo snel mogelijk en zo volledig mogelijk uit de wereld helpen van het probleem. Het resultaat van coachen is vaak niet meer dan een bijdrage aan een prestatieverbetering, die in de periode erna tot stand moet komen.

Visie op coachen

Coachen is het begeleiden van iemand in het aanpakken van een door hem/haar zelf gestelde vraag, doel of ambitie. Ik leer je jezelf te sturen en te reflecteren op het effect van gedrag en handelen. Coachen richt zich op het ‘leren leren’ en het ‘leren doen’. De interactie tussen jou en mij is van grote invloed op een succesvol coachtraject. Een geweldige omschrijving van coachen, maar hoe gaat dat in de praktijk?

Coachen betekent voor mij het ondersteunen van jou in het ontwikkelen jouw ambitie. Dit gaat over veranderingen en verbeteringen die plaats ‘moeten’ vinden. En dit roept individuele leervragen op. Noodzaak komt in eerste instantie voort uit verhelderingsvragen en van daaruit ook meestal leervragen. Vanuit deze vraagstellingen coach ik communicatieprofessionals en de wijze waarop is gebaseerd op ‘natuurlijk veranderen’: doorlopend zoeken naar datgene wat in de kern al aanwezig is.

Echt leren of veranderen gaat gepaard met weerstand gebaseerd op angst. Angst voor het onbekende, gevoed door het denken. Denken dat voortkomt uit ervaringen vanuit het verleden of denken waarin angstbeelden ontstaan ten aanzien van de toekomst. Om te ontdekken wat je werkelijk wilt en kunt is het denken hierover geen effectieve insteek, maar doen wel. Doen is een activiteit in het hier en nu en levert geen weerstand op, alleen maar ervaring. Ik zie in veranderingsprocessen altijd, dat wanneer mensen bezig gaan met het gestalte geven van iets, de aanvankelijke weerstand verdwijnt, omdat zich nieuwe mogelijkheden en zekerheden aandienen die houvast en vertrouwen geven. Deze nieuwe mogelijkheden en zekerheden zijn van te voren niet te bedenken, want ervaring valt niet te bedenken, alleen maar te ervaren.

Ik ben soms de gids, maar meestal meer een reisgenoot, samen met jou zoekend naar nieuwe wegen om tot oplossingen te komen van je situatie. Voorwaarde is wel dat jij jezelf verantwoordelijk voelt voor jouw leven en dat je ook een daadwerkelijke inspanning wilt leveren om de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Ik streef als coach naar een gelijkwaardige relatie met jou als cliënt. Ik sta daarbij open voor jouw belevingswereld, met speciale aandacht voor mogelijke verschillen in beleving van normen en waarden, voortkomend uit jouw sociale of culturele achtergrond. Niet ik als coach moet oplossingen aandragen vanuit mijn visie, maar jij vindt zelf de oplossingen die passen bij jouw situatie, mogelijkheden en diepste waarden en ik zal je daarbij helpen en ondersteunen.

Ik richt mij zowel op oplossings- als ontwikkelingsgericht coachen. Bij oplossingsgericht coachen gaat het om een weliswaar lastig, maar duidelijk probleem, waarbij jou het korte termijndoel al helder voor ogen staat. Je hebt alleen wat hulp nodig om de wegen te vinden om dat doel te bereiken. En waar nodig ook ondersteuning in het daarop volgende proces van inspanning en volharding. Werken aan een korte termijndoel kan overigens al een aanzet zijn tot persoonlijke ontwikkeling, omdat je altijd ‘jezelf tegenkomt’ bij het overwinnen van hindernissen.

Wat doe ik niet… en wat wel?

  • ik kan jouw problemen niet oplossen: dat moet je zelf doen!
  • ik kan je wel helpen oplossingen te zoeken of anders met je probleem om te gaan, of zelfs de voordelen ervan te zien.
  • ik ga niet zeggen wat je wel en niet moet doen: dat bepaal je zelf!
  • ik zet je wel aan tot reflectie, ik laat je kritisch naar je eigen doen en laten kijken, en soms geef ik een vrijblijvend advies.

Werkwijze: gesprekken

Na onze kennismaking volgt het intakegesprek; daarin proberen we de coachvraag helder te krijgen, geef ik aan wat je wel en niet van mij als coach kan verwachten en bekijken we de verschillende mogelijkheden van de duur en de frequentie van een coachtraject. Belangrijk voor ons beiden is, dat er dan een ‘klick’ ontstaat: jij denkt “met hem wil ik wel in zee gaan” en ik als coach heb de indruk dat jij echt gemotiveerd bent om iets aan je situatie te veranderen; als dat zo is, maken we afspraken voor het vervolg.

Duur

De duur van het coachtraject is afhankelijk van de coachvraag. Uiteraard zullen we regelmatig de vorderingen tussentijds evalueren en zonodig de duur van het traject bijstellen.                                    

Locaties

De gesprekken vinden in principe bij mij thuis plaats. Daarnaast ga ik – uiteraard in overleg – graag met jou naar heel diverse locaties om vanuit een heel andere ruimtebeleving te ervaren in hoeverre je jezelf de ruimte geeft om te veranderen en hoe je die ruimte kan benutten.

Tarieven

Het intakegesprek is gratis. De volgende sessies kosten € 100,0. 0 Betaling geschiedt contant na elke sessie of vooraf en binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Voor in-company coaching en workshops maak ik graag een afspraak voor een offerte op maat (alle tarieven excl. 21% BTW, maar incl. reis- en verblijfkosten).

Code

Ik ga het contact aan vanuit een houding van respect en acceptatie van de persoon tegenover me. Uiteraard behandel ik alles wat zich in de relatie coach – gecoachte afspeelt met de grootste vertrouwelijkheid. Wanneer ik het vermoeden heb dat je hulpvraag buiten mijn competentie ligt, zal ik je doorverwijzen naar een behandelaar met een expertise die beter bij het voorliggende probleem past.

Intake

In het eerste gesprek bespreken we samen of de vraag we bij elkaar passen en bepalen we de doelstelling van het begeleidingstraject. In dit gesprek bekijken we of er een klick is, of er wederzijds vertrouwen en mogelijkheden zijn. Vervolgens bekijken we op welke wijze het traject ingezet wordt.

Goede coaches zijn mensen die niet zoveel vertellen. Ze luisteren meer, en stellen vragen. Ik ben in staat om alternatieven te bedenken, opties aan te geven. Door open vragen te stellen zorg ik er voor dat jij aan het woord komt over de situatie zoals jij die beleeft.

Plan van aanpak

Ieder gesprek start met de vraag waarom het gesprek überhaupt gevoerd wordt. Een duidelijke doelstelling is noodzakelijk om richting te geven aan het gesprek en aan het eind het resultaat te kunnen meten. In acht stappen komen we uiteindelijk tot een persoonlijk ontwikkelingprogramma en tot een organisatieontwikkelingsplan.

Ik hanteer een acht stappenplan, een plan dat je zou maken om een reis te ondernemen. Je begint met de kaart: waar gaan we naartoe, en waar zijn we nu. Dan bekijken we de verschillende routes om op de bestemming te geraken. Tenslotte kies jij er één uit, en zorg je ervoor dat je motivatie om de reis te ondernemen in orde is, en dat je voorbereid bent op alle condities en obstakels.

Inventarisatie

Een belangrijke stap is de inventarisatie. Wie ben je? Wat kun je? Wat zijn je wensen en je dromen? Deze fase is er enerzijds op gericht om na te gaan wat er eigenlijk aan de hand is en anderzijds een aantal onderwerpen aan de orde te stellen die steeds in de vervolggesprekken terug zullen komen. Naast een algemene kennismaking wil ik graag van je weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen (dus ook andersom). Ook wil ik graag weten welke communicatiemodaliteiten je het meeste aanspreken en wat jouw visie op communicatie is, kortom wat voor communicatie professional ben jij eigenlijk.

Doelstelling

Dan stellen we het doel vast, zowel voor de langere termijn (het thema of de thema’s die de gecoachte inbrengt als centraal thema voor het coachtraject) als voor de bijeenkomst op zich (wat moet de coachsessie concreet opleveren?). Het doel dient te voldoen aan de SMART-vereisten: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Actuele situatie

Dan volgt het verkennen van de actuele situatie. Het gaat er in deze fase om het gespreksthema te doorgronden en aan te scherpen. Mijn rol als coach is jou te stimuleren tot zelfevaluatie en analyse van concrete voorbeelden. Belangrijk is de rode draad vast te houden en irrelevante zijpaden tijdig af te sluiten. Deze stap is het vaststellen van het doel, zowel voor de langere termijn (het thema of de thema’s die de gecoachte inbrengt als centraal thema voor het coachtraject) als voor de bijeenkomst op zich (wat moet de coachsessie concreet opleveren?). Het doel dient te voldoen aan de SMART-vereisten: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Deze stap is gericht op het creëren van je bewustwording en op het duidelijk krijgen van de situatie waarin je zit.

Gewenste situatie

Als we duidelijk hebben in welke situatie je je bevindt is het zinvol om na te gaan welke opties je zelf ziet om je situatie te veranderen. Het gaat er nog om dat jij een keuze maakt en gestimuleerd wordt om na te denken over mogelijke oplossingen. Je kunt dit zien als een vorm van brainstormen: jij komt met ideeën, suggesties en oplossingen.

De vervolgstap is het genereren van ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. De kunst is een creatief denkproces op gang te brengen en – niet gehinderd door censuur of voorwaarden voor uitvoerbaarheid – vrijuit te brainstormen. De coach bevordert het creatieve denkproces bij de gecoachte, structureert de output (bijvoorbeeld door dingen op te schrijven) en draagt eventueel ook zelf ideeën aan.

Opties verkennen: hoe komen we bij het doel, welke mogelijkheden zijn er

Vervolgens komen we in de fase waarin mogelijke optie aan de orde komen. Zal de gecoachte weerhouden waar deze zich volledig voor wil inzetten? Deze stap wordt afgesloten met een duidelijk actieplan over wie, wat binnen welk tijdsbestek gaat doen. Deze stap is dat we samen nagaan wat je gaat doen. Samen gaan we per optie na welke gevolgen dit heeft.

Conclusies – acties – groei: POP

Het kan handig zijn om hierbij gebruik te maken van de SMART-criteria. Door deze criteria worden de afspraken met jou zo scherp mogelijk. Mijn ervaring is dat het vaak verstandig is om de afspraken op papier vast te leggen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s